قابل توجه تیم seven star

چندین فایل آموزشی جدید از سوی انجمن علمی آماده تحویل به شماست که بایستی حضوراً به پروژه گروه مراجعه نموده و آنها را دریافت نمائید .

ضمناً سرگروه تیم مذکور ، تا ۲ شهریور فرصت دارند تا مشخصات کامل تمامی اعضاء تیم را برای مدیر وبلاگ ارسال نمایند .