اعضاء رسمی و اصلی باشگاه

  دکتر سپهر سلطانی ؛ معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه

  مهندس محمدرضا اجنوردی ؛ مدیر پژوهش و فن آوری دانشگاه

  آقای حسن نادمی ؛ مسئول واحد پشتیبانی سخت افزار دانشگاه

  مهندس حمید عبداللهی ؛ مسئول واحد پشتیبانی نرم افزار دانشگاه


بازدیدها: 6,863